Medewerkers

Tevredenheidsonderzoek

 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Betrokken – Anoniem – Vertrouwelijk

Stap in de belevingswereld van uw medewerkers en ontdek kansen om hun betrokkenheid structureel te vergroten. Van Damme Verbindt helpt u op een laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in de wijze waarop u als werkgever het verschil kunt maken om op die manier de juiste mensen aan te trekken en aan u te binden. Van Damme Verbindt voert kwalitatief hoogstaande en laagdrempelige medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit en vertaalt de uitkomsten in concrete actiepunten waarmee u direct aan de slag kunt.

kansen liggen en ligt zelfs uitval door ziekte en burnout op de loer. Anno 2019 is het niet enkel de verantwoordelijk-heid van de medewerker om enthousiast naar het werk te komen en ‘overeind’ te blijven: medewerkersbetrokkenheid is een gezamenlijke verantwoordelijk van de medewerker en de werkgever. Hoe scoort uw organisatie op dat vlak en wat kunt u doen om hierin duurzaam stappen te zetten?

Doelgroep
Van Damme Verbindt biedt een traject aan voor alle organi-saties die serieus werk willen maken van hun medewerkersbeleving. U ziet medewerkerstevredenheid als onderdeel van goed werkgeverschap en u wilt gericht kansen ontginnen om ook in een krappe arbeidsmarkt de juiste mensen aan te trekken en aan u te binden. Met een belevingstraject van Van Damme Verbindt gaat u op een laagdrempelige manier aan de slag met de betrokkenheid van uw medewerkers, krijgt u inzicht in hun beleving en een praktische vertaalslag in concrete actiepunten.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wat levert het u op?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Van Damme Verbindt levert u het volgende op:

 • Een laagdrempelig maatwerk onderzoek, uitgevoerd hetzij via mail of via persoonlijke gesprekken (of een combinatie daarvan). Altijd afgestemd op uw wensen en behoeften en doelstellingen.
 • Coördinatie van de voortgang van het onderzoek, waarbij Van Damme Verbindt u ontzorgt.
 • Een vertrouwensplatform waarbij Van Damme Verbindt de deelnemers van het onderzoek garandeert dat alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt, waardoor u, zij het anoniem, meer informatie kunt ophalen dan wanneer u dit onderzoek zelf uitvoert.
 • Een inhoudelijk sterk rapport waarin de uitkomsten van het onderzoek helder worden beschreven en vertaald in concrete adviezen en actiepunten waar u direct mee aan de slag kunt.

Waarom kiezen voor Van Damme Verbindt?

 • Maatwerk aanpak voor wat betreft het bevragen van uw medewerkers rondom hun ervaringen en beleving en bovenal uw kansen om hierin stappen te maken.
 • Laagdrempelig in vergelijking met grote bureaus die dergelijke (standaard) onderzoeken doen: qua output (dikke academische rapporten versus concrete actie-plannen) en qua budget.
 • Flexibiliteit om onderzoek qua grootte en aanpak aan te passen aan uw wensen en behoeften. Mogelijkheid om grote aantallen medewerkers via mail te bevragen te combineren met een aantal medewerkers persoonlijk te laten interviewen voor extra diepgang van de uitkomsten.
 • Mogelijkheid tot uitbouw van het belevingstraject waar-bij Van Damme Verbindt naast de uitvoering van het onderzoek ook de coördinatie van de opvolging voor haar rekening neemt. Hierdoor creëert u een stok achter de deur voor wat betreft de uitvoering van de voorgestelde acties naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek.
 • Optie tot begeleiding bij het delen van de uitkomsten van het onderzoek met uw medewerkers.

Onze aanpak

1. Intake & inventarisatie
In een persoonlijk gesprek met u wordt het doel en richting van het medewerkerstevredenheidsonderzoek bepaald op basis waarvan Van Damme Verbindt een plan van aanpak samenstelt voor de uitvoering van het onderzoek.

2. Uitvoering medewerkerstevredenheidsonderzoek
Op basis van het na de intake en de inventarisatie samenge-stelde plan van aanpak voert Van Damme Verbindt het on-derzoek uit en ontzorgt u als opdrachtgever. Afhankelijk van de gemaakte keuzes en afspraken gaat dit in samenwerking met uw HR afdeling . Doorlooptijd van een gemiddeld onder-zoek bedraagt 3 weken. Een en ander ook afhankelijk van de gekozen vorm en aanpak.

3. Samenstellen rapportage naar aanleiding van onderzoek
Het streven is om binnen 5 werkdagen na voltooiing van het onderzoek een rapportage beschikbaar te hebben.Het rapport bevat de volgende onderdelen:

 • Beschrijving van de aanleiding en het doel van het mede-werkerstevredenheidonderzoek 
 • De gestelde vragen
 • Reacties op de gestelde vragen
 • Conclusie
 • Voorgestelde acties en aanbevelingen

4. Debriefing resultaten en actieplan
Met het beschikbaar komen van de rapportage wordt tege-lijkertijd met u een afspraak ingepland voor een debriefing, waarbij het rapport als leidraad dient. Tijdens deze debriefing zullen de uitkomsten van het onderzoek nader toegelicht worden evenals de voorgestelde acties en aanbevelingen. Naar wens kunnen vervolgafspraken gemaakt worden voor een herhaling of verdieping van het onderzoek en/of de coör-dinatie van de uitvoering van de in het rapport voorgestelde acties.

Van Damme Verbindt Factsheet:

Resultaat:
Rapportage met:

– Aanleiding onderzoek
– Aanleiding onderzoek
– Doel van het onderzoek
– Vragen en reacties op de vragen
– Actieplan

Onze garantie:

NOBCO EMCC Van Damme Verbindt

Interesse?
Van Damme Verbindt brengt inzicht in de beleving van uw medewerkers naar een hoger niveau.

Tel: 0031 (0) 6 30 63 26 51

Contact

Bent u geinteresseerd in onze diensten? Neem dan contact met ons op.

Savooyaardsweg 2
4522 PA Biervliet (NL)

0031 (0) 6 30 63 26 51

patricia@vandammeverbindt.nl

Interesse?

13 + 10 =